Подстраници

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ

  

Обучение

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Входящи критерии:Започването на тази диплома става след бакалавърско или магистърско образование в хуманитарна област (психология; медицина, педагогика, социални дейности, сестринство, други ); след дипломирането полученото право за консултиране остава в областта на базовата правоспособност придобита в степента на висшето образование; обучението продължава минимум 3 години.Тази диплома не дава правоспособност на обучител и супервизор в областта на когнитивната терапия.

Обучителни модули

І. Личен опит в когнитивно-поведенческия подход най-малко 200 часа

 • Постигане на добро равнище за себевъзприемане и оценка на собствените преживявания, дисфункционални вярвания, автоматични мисли, проблеми в поведението и психосоматичните реакции;
 • Постигане на добра емоционална зрялост, разбиране и умения за емпатична подкрепа, автономно и неутрално поведение, анализ на процесни и съдържателни страни в комуникацията;
 • Постигане на добро равнище на умения за анализ на групова динамика и комуникация в група; лидерство и терапевтична комуникация в група; ефективна комуникация с членовете на групата и отстояване на собствената позиция;
 • Умения за себерефлексия, получаване и ползване на обратна връзка и супервизия; умения за даване на обратна връзка;

ІІ. Основни понятия в теорията на когнитивно-поведенческото консултиране и психотерапия:

 1. Когнитивно-поведенческата парадигма в психологията. Когнитивната психология за личностовото развитие и функциониране - 6 часа
 2. Основни понятия в когнитивната психология, консултиране и психотерапия – дисфункционални вярвания; автоматични мисли; порочен кръг на психосоматични връзки - 10 часа
 3. Планиране на когнитивно-поведенческото консултиране - 4 часа
 4. Когнитивно-поведенческа формулировка - 30 часа
 5. Особености на интервюирането и когнитивно-поведенческото консултиране – 10 часа
  • Когнитивно-поведенческа оценка – 10 часа
  • Основни когнитивни техники; - 40 часа
  • Базови умения за консултиране и психотерапия – изграждане на терапевтична връзка; емпатична подкрепа; разпознаване на защитни механизми и работа с тях; неутралност, автентичност- 20 часа
  • Изследвания на ефективността на когнитивното консултиране и психотерапия - 10 часа
  • Взаимовръзка между когнитивната психология и други основни психологични подходи: поведенчески, психодинамични, хуманистични, екзистенциални, феноменологични - 20 часа

Общо за модула: 150 часа
В. ІІ.Специализирани модули

Основни обучителни модули са: Когнитивната психология на личностовото развитие и социална адаптация. Когнитивно-поведенческата психология в анализа на неадаптивното поведение, кризи на личностовото развитие и проблеми на себевъзприемането. Когнитивно-поведенческото консултиране в помагащите професии.

 • Оценка на проблема, потенциала и дефицитите на индивида- когнитивно-поведенческа формулировка по случай - 10 часа
 • Техники за Когнитивно-поведенческо консултиране – 20 часа
 • Когнитивно-поведенческо консултиране при:
  • Решаване на проблеми – 10 часа
  • Обучителни затруднения на деца и юноши - 10 часа
  • Неадаптивно и девиантно поведение при подрастващи и възрастни - 10 часа
  • Злоупотреби с алкохол и психоактивни вещества - 10 часа
  • Посттравматични разстройства след преживени психотравми, насилие, злоупотреби - 10 часа
  • Соматични хронични заболявания и инвалидизация - 10 часа
  • Приложение на когнитивно-поведенческата психотерапия при двойки и семейства – 10 часа
  • Понижена самооценка и затруднения в себереализацията- 10 часа
  • Приложение на когнитивно-поведенческата терапия в групи – 10 часа
  • Хроничен професионален стрес - 10 часа
 • Психодиагностичните методи в когнитивно-поведенческото консултиране - 10 часа
 • Умения за работа в екип - 10 часа

Общо за модула: 150 часа
Общо обучителни часове за програмата:
Личен опит - 200 часа
Базисен модул - 150 часа
Специализиран модул – 150 часа
Супервизия – 100 часа

_________________
 

Общо: 600 часа

Програмата е изградена върху утвърдените стандарти за акредитирани обучителни програми на Европейската асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. Обучението се провежда от акредитирани обучители и супервизори.
 

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ

Входящи критерий:

Започването на тази диплома е след магистърско ниво по медицина, психология, педагогика, социални дейности и други помагащи професии с клиничен опит в областта на психичните разстройства и разстройствата на поведението.При отсъствие на клиничен опит допълнително се преминава практика от 100 часа в клинична база за психиатрични разстройства с положен изпит по психопатология и психични заболявания.

В обучителните модули се усвояват знания и умения за когнитивно-поведенчески оценки надграждащи клиничния опит за психичните заболявания и психичните разстройства при соматични болести. Специализирани психотерапевтични техники и психотерапевтично водене на случай. Обучението в програмата продължава минимум 5 години.

Обучителни модули:

Личен опит – най-малко 200 часа в когнитивно-поведенческата парадигма

Специализирани знания и умения в когнитивно-поведенческата психотерапия – 450 часа

 • Когнитивно-поведенческа теория - 50 часа
 • Базисни психотерапевтични умения – 50 часа
 • Клинична практика:
  • Интервюиране в когнитивно-поведенческата психотерапия – 50 часа
  • Когнитивно-поведенчески анализ и формулировка при психиатрични разстройства - 50 часа
  • Оценка на защитни механизми и работа с тях – 30 часа
  • Планиране на терапията – 50 часа
  • Когнитивно-поведенчески терапевтични техники - 150 часа
  • Психологични методи в когнитивната терапия – 20 часа

Когнитивно-поведенческа психотерапия при психични и соматични разстройства – 350 часа

 • Депресивни разстройства - 50 часа
 • Тревожни разстройства - 50 часа
 • Психози - 40 часа
 • Посттравматични разстройства - 30 часа
 • Зависимости - 50 часа
 • Соматични заболявания и онкология - 50 часа
 • Приложение на когнитивно-поведенческата психотерапия в групи – 50 часа
 • Приложение на когнитивно-поведенческата психотерапия в при семейства и двойки – 30 часа


Общо обучителни часове:
Личен опит – 200 часа
Специализирани знания и умения – 450 часа
КППТ при психични и соматични разстройства – 350 часа
Супервизия – 200 часа

_________________
 

Общо: 1200 часа

Програмата е изградена върху утвърдените стандарти за акредитирани обучителни програми на Европейската асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. Обучението се провежда от акредитирани обучители и супервизори.